• هستیم بر آن عهد که بستیم (سی تی اسکن شبانه روزی برای ارائه خدمات در این روزهای سخت فعال می باشد)

مقالات نوشته شده به دست مرکز تصویربرداری کوثر شهریار

تماس بگیرید - 02154067