• هستیم بر آن عهد که بستیم (سی تی اسکن شبانه روزی برای ارائه خدمات در این روزهای سخت فعال می باشد)

ماموگرافی

قسمت دیدگاه بسته شده است.

تماس بگیرید - 02154067