• هستیم بر آن عهد که بستیم (سی تی اسکن شبانه روزی برای ارائه خدمات در این روزهای سخت فعال می باشد)

خدمات تخصصی غربالگری (بارداری آنومالی، NT، آمنیوسنتز، بیوبپسی، پستان)

مرکز شبانه روزی تصویربرداری کوثر شهریار ارائه دهنده خدمات تخصصی غربالگری برای اولین بار در غرب استان تهران می باشد.

اسکن آنومالی که به عنوان سطح سونوگرافی دوم هم شناخته می شود، یک اسکن میانه از دوران بارداری که کودک و رحم را نگاه و بررسی می کند (رحم).در این اسکن، سونوگرافی می تواند ببیند که آیا نوزاد به طور عادی در حال رشد است و همچنین موقعیت جفت، بندناف و مایع آمنیوتیک را در اطراف نوزاد بررسی می کند.

این اسکن به عنوان اسکن مورفولوژی یا اسکن هفته 20 ام نیز شناخته می شود.مهم است توجه داشته باشید که هدف از این اسکن، بررسی سلامت نوزادتان است و نه تعیین جنسیت نوزاد.

اسکن آنومالی که به عنوان سطح سونوگرافی دوم هم شناخته می شود، یک اسکن میانه از دوران بارداری که کودک و رحم را نگاه و بررسی می کند (رحم).در این اسکن، سونوگرافی می تواند ببیند که آیا نوزاد به طور عادی در حال رشد است و همچنین موقعیت جفت، بندناف و مایع آمنیوتیک را در اطراف نوزاد بررسی می کند.

این اسکن به عنوان اسکن مورفولوژی یا اسکن هفته 20 ام نیز شناخته می شود.مهم است توجه داشته باشید که هدف از این اسکن، بررسی سلامت نوزادتان است و نه تعیین جنسیت نوزاد.

اسکن آنومالی که به عنوان سطح سونوگرافی دوم هم شناخته می شود، یک اسکن میانه از دوران بارداری که کودک و رحم را نگاه و بررسی می کند (رحم).در این اسکن، سونوگرافی می تواند ببیند که آیا نوزاد به طور عادی در حال رشد است و همچنین موقعیت جفت، بندناف و مایع آمنیوتیک را در اطراف نوزاد بررسی می کند.

این اسکن به عنوان اسکن مورفولوژی یا اسکن هفته 20 ام نیز شناخته می شود.مهم است توجه داشته باشید که هدف از این اسکن، بررسی سلامت نوزادتان است و نه تعیین جنسیت نوزاد.

اسکن آنومالی که به عنوان سطح سونوگرافی دوم هم شناخته می شود، یک اسکن میانه از دوران بارداری که کودک و رحم را نگاه و بررسی می کند (رحم).در این اسکن، سونوگرافی می تواند ببیند که آیا نوزاد به طور عادی در حال رشد است و همچنین موقعیت جفت، بندناف و مایع آمنیوتیک را در اطراف نوزاد بررسی می کند.

این اسکن به عنوان اسکن مورفولوژی یا اسکن هفته 20 ام نیز شناخته می شود.مهم است توجه داشته باشید که هدف از این اسکن، بررسی سلامت نوزادتان است و نه تعیین جنسیت نوزاد.

قسمت دیدگاه بسته شده است.

تماس بگیرید - 02154067