• هستیم بر آن عهد که بستیم (سی تی اسکن شبانه روزی برای ارائه خدمات در این روزهای سخت فعال می باشد)

تماس با دکتر شیربیگی

پیشاپیش از شما مراجعین گرامی کمال تشکر را داریم . برای پیگیری موارد ارسال شده توجه به نکات ذیل الزامی می باشد.

*  اطلاعات به صورت صحیح وارد شود در صورت اطلاعات جعلی هویتی پیام هیچ گونه پیگیری نخواهد داشت.

*  در صورت به خاطر  داشتن اطلاعات پذیرش در مجموعه لطفا کد پذیرش خود را در متن پیام ذکر کنید.

 
    قسمت دیدگاه بسته شده است.

    تماس بگیرید - 02154067