• سایت در حال تکمیل سازی می باشد از صبوری شما سپاسگزاریم

تماس با دکتر شیربیگی

پیشاپیش از شما مراجعین گرامی کمال تشکر را داریم . برای پیگیری موارد ارسال شده توجه به نکات ذیل الزامی می باشد.

*  اطلاعات به صورت صحیح وارد شود در صورت اطلاعات جعلی هویتی پیام هیچ گونه پیگیری نخواهد داشت.

*  در صورت به خاطر  داشتن اطلاعات پذیرش در مجموعه لطفا کد پذیرش خود را در متن پیام ذکر کنید.

 تماس بگیرید - 02154067