• هستیم بر آن عهد که بستیم (سی تی اسکن شبانه روزی برای ارائه خدمات در این روزهای سخت فعال می باشد)

با ارائه نظریات و پیشنهادات و انتقادات خود ما را در ارائه خدمات بهتر کمک کنید

ارتباط مستقیم با دکتر شیربیگی

شما از این طریق در صورتی که تمایل دارید با دکتر شیربیگی مشاوره انتقاد پیشنهاد داشته باشید تماس بگیرید.

ارتباط مستقیم با دکتر شیربیگی

شما از این طریق در صورتی که تمایل دارید با دکتر شیربیگی مشاوره انتقاد پیشنهاد داشته باشید تماس بگیرید.

ارتباط مستقیم با دکتر شیربیگی

شما از این طریق در صورتی که تمایل دارید با دکتر شیربیگی مشاوره انتقاد پیشنهاد داشته باشید تماس بگیرید.

قسمت دیدگاه بسته شده است.

تماس بگیرید - 02154067